Adatkezelési szabályzat

A Sombor Stúdió Bt. üzemeltetőjének adatkezelési szabályzata:

Az adatkezelő neve:    Sombor Stúdió Bt. (a továbbiakban: Szolgáltató)
Az adatkezelő címe:    2200 Monor, Árpád u. 22.
Elérhetőség:                  kapcsolat@sombor.hu

Az adatkezelés megnevezése

A Sombor Stúdió Bt. természetgyógyász rendelőt (továbbiakban: Stúdió) üzemeltet a 2200 Monor, Árpád u. 28 cím alatt. A Stúdióban a megjelenés és a szolgáltatások igénybevétele önkéntes.

  • Stúdió a szolgáltatást igénybe vevőktől a természetgyógyász törvény által kötelezően előírt adatokat kéri be. A természetgyógyászati kikérdezéshez szükséges lehet egészségügyi adatot megadni. Ez minden esetben teljesen önkéntes. A Stúdió minden esetben a közölt adatok alapján végezi a szolgáltatást. Az egészségügyi adatok az európai adatvédelmi rendelet (GDPR) alapelveinek megfelelően különleges adatoknak minősülnek.
  • A szolgáltatást végző Stúdió a NAV előírásoknak megfelelően kézi számlákat állít ki. Ehhez a szolgáltatást igénybe vevő neve és lakcíme szükséges. A fentiekhez való hozzá nem járulás esetén a Stúdió nem tudja a szolgáltatást elvégezni.

Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, 16 év alatti kiskorú szolgáltatást igénybe vevő adatkezelési hozzájárulásának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. A szolgáltatást igénybe vevő a különleges adatainak kezeléséhez az írásbeli hozzájárulást – az „Adatkezelési szabályzat” elolvasása és elfogadása után a „Regisztrációs lap” aláírásával adja meg.

A kezelt adatok köre

A Stúdió a szolgáltatások egy részében a természetgyógyászati törvény szerinti adatokat kezeli a 2. számú melléklet a 11/1997. (V. 28.) NM rendelethez szerint:

A természetgyógyászati tevékenységet végző személyek által nyilvántartandó adatok

  1. A kezelt személy személyi adatai (név, leánykori név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím).
  2. A természetgyógyászati tevékenység indokának rövid leírása, beleértve a kórelőzményeket, az orvos által megállapított diagnózist (önkéntes adatszolgáltatás alapján) és javasolt terápiát.
  3. Az elvégzett természetgyógyászati kezelés ismertetése, a természetgyógyász által javasolt terápia.
  4. A természetgyógyászati kezelés időpontja(i) és a kezelt személy állapotában bekövetkezett változás leírása.

A szolgáltatások más részében (ezek általában a csoportos foglakozások) csak a „Regisztrációs lap”-on megadott adatokat kezeli.

A szolgáltatást igénybe vevővel való kapcsolttartás érdekében a Stúdió képviselője (terapeuta, foglalkozás vezető, adminisztrációt végző) elkéri a kapcsolattartási telefonszámot és/vagy e-mail címet. Ezek megadása önkéntes.

A NAV előírása szerint a Stúdió a szolgáltatást csak ebben az esetben nyújthatja, ha szolgáltatást igénybe vevő a számlázás érdekében megadja nevét és lakcímét. Ezek a számla kiállítás kötelező elemei.

Az adatkezelés célja:

  1. Az adatkezelés a törvényi előírásoknak megfelelő céllal ( számú melléklet a 11/1997. (V. 28.) NM rendelethez, és NAV számlázási előírás szerint) és tartalommal történik.
  2. A honlap használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai célokat szolgál.
  3. A kapcsolatfelvétel és tartás céljából a „Regisztrációs lapon” megadott elérhetőségeket (telefonszám és e-mail cím) kizárólag kapcsolattartásra és némely esetben rendezvényeinkkel/időpontjainkkal kapcsolatos információ megosztásra használjuk.

Az adatkezelő (Sombor Stúdió Bt.) a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

A Stúdió a törvényi kötelezettségének teljesítése érdekében külső könyvelői szolgáltatást vesz igénybe. E célból a kiállított számlák a könyvelő céghez (mint adatfeldolgozó) kerülnek feldolgozásra. A bevallási periódust követően a könyvelő cég a számlákat visszaadja, így a könyvelt számlák a Stúdió telephelyén találhatóak meg az aktuális bevallási periódus után.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő a Természetgyógyászati törvényben foglaltak betartása érdekében az adatokat 10 évig megőrzi. A számlázás során a NAV előírása szerint kiállított (név, cím) számlákat a számviteli törvény által előírt időt követően még 2 évig őrzi meg.

A szolgáltatást igénybe vevő által a regisztráció során kötelezően, vagy önkéntesen megadott adatait a kezelő lapokon is feltüntetjük. Ezeket a lapokat az első bekezdés során meghatározott módon kötelesek vagyunk megőrizni. Ezek esetében az adatkezelés visszavonása törvényi előírások miatt nem lehetséges. Ilyenkor a kapcsolattartást, hírlevél küldés letiltását természetesen a Stúdió biztosítja.

Azon esetekben amikor egyedi kezelő lap nem jön létre (általában ezek a csoportos foglalkozások, pl jóga, powerflow, gerinctorna) a Stúdió addig jogosult kezelni, amíg a Stúdió által biztosított leiratkozási/visszavonási lehetőséggel a szolgáltatást igénybe vevő nem él. A szolgáltatást igénybe vevő önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 10 munkanapon belül a Stúdió törli az adatokat. Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Stúdió a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomás szerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti.

A személyes adatok törlése

A Stúdió kizárólag manuálisan aláírt „Regisztrációs lap”-okat használ. Elektronikusan feliratkozni, adatot megadni nem lehet a Stúdió által üzemeltetett honlapon, így a leiratkozás és/vagy visszavonás is csak személyesen a Stúdióban előre egyeztetett időpontban és/vagy módon történhet.

Speciálisan, amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő saját (vagy 16 éven aluli gyermekének adatainak) személyes és/vagy különleges adatainak törlési igényét személyesen nem tudja megtenni, akkor előzetes egyeztetés alapján e-mailben a kapcsolat@sombor.hu címre kell eljuttatni a kérést. Ebben az esetben a Stúdió a kérelmező személyazonosságát nem tudja ellenőrizni. Emiatt kizárólag a regisztráció során megadott e-mail címről tudjuk elfogadni a kérelmet.

A Stúdió a törlési igény beérkezésétől számított 10 munkanapon belül törli az adatokat (kivéve a törvényi felhatalmazás és előírás szerinti dokumentumokban tárolt adatokat). Törlés esetén a tárolt adatok nem állíthatók helyre. Az így elvégzett törlésről természetesen értesítést nem küld a Stúdió, mert már nem jogosult a megadott adatokat használni, azokat törölte nyilvántartásából.

Személyre szabott reklámok/tartalmak

A Stúdió, amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő hozzájárult a hírlevél küldéshez, akkor a hírlevelekben személyre szabott reklámokat/tartalmakat jeleníthet meg.

Jogérvényesítési lehetőségek

A szolgáltatást igénybe vevő jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársat az kapcsolat@sombor.hu e-mail címen.

Szolgáltatást igénybe vevői hozzájárulás

A szolgáltatást igénybe vevő a jelen adatkezelési szabályzat elolvasása után a „Regisztrációs lap” kitöltésével, aláírásával az alábbi hozzájárulást magára nézve elfogadottnak tekinti.

Hozzájárulás tartalma

„A ’Regisztrációs lap’ kitöltésével, aláírásával történő regisztrációm során megadott adataimat, valamint a szolgáltatás igénybe vétele során önként megadott különleges adataimat a Szolgáltató (Sombor Stúdió Bt.) az Adatkezelési szabályzatában leírtaknak megfelelően kezelheti, feldolgozhatja. Tudomásul vettem, hogy 16 éven aluliak, kizárólag a törvényes képviselői (szülei) hozzájárulásával adhatják meg az adataikat.”


Irányadó jog

A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény XVII. fejezetében foglalt rendelkezésekben, illetve a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról szóló 226./2003. (XII. 13.) kormányrendelet előírásaiban, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseiben foglaltak az irányadók.

Kérdése van?

A Sombor Stúdió Bt. várja észrevételeit jelen „Adatkezelési szabályzat”-tal kapcsolatban, és kéri Önt, hogy amennyiben kérdései merülnek fel a honlapon vagy az ebben a dokumentumban megadott kapcsolati e-mail címen tegye fel azokat.

A Stúdió a látogatói visszajelzéseit figyelembe véve, alkalmanként frissítheti jelen dokumentumot.

Módosítva: 2018. 05. 24.